Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh
Đề mục:
Niên giám thống kê
Nhà xuất bản:
Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản:
2022
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
bat,ang
Lượt xem:
38
Lượt tải:
8

Nội dung

Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố trong năm 2021.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Giao duc.JPG 81452 Kb XemTải
02. Dan so va lao dong.pdf 832228 Kb XemTải
03. TKQG, Ngan sach nha nuoc, ngan hang va bao hiem.pdf 776020 Kb XemTải
09. Chi so gia.pdf 777459 Kb XemTải
10. Van tai, buu chinh va vien thong.pdf 684463 Kb XemTải
11. Giao duc, dao tao va khoa hoc, cong nghe.pdf 819082 Kb XemTải
06. Nong nghiep, lam nghiep va thuy san.pdf 1258669 Kb XemTải
Doanh nghiep.JPG 90575 Kb XemTải
Dau tu va xay dung.JPG 110247 Kb XemTải
01. Dat dai va khi hau.pdf 709008 Kb XemTải
Dan so va lao dong.JPG 107915 Kb XemTải
Thuong mai dich vu.JPG 97491 Kb XemTải
07. Cong nghiep.pdf 644584 Kb XemTải
04. Dau tu va xay dung.pdf 887349 Kb XemTải
Cong nghiep.JPG 106799 Kb XemTải
Tai khoan.JPG 96017 Kb XemTải
08. Thuong mai va du lich.pdf 835906 Kb XemTải
00. Trang bia va loi noi dau.pdf 300895 Kb XemTải
Y te.JPG 97941 Kb XemTải
13. So lieu ca nuoc.pdf 745182 Kb XemTải
12. Y te, van hoa, the thao, muc song dan cu, trat tu, an toan xa hoi va tp.pdf 893373 Kb XemTải
Van tai.JPG 98044 Kb XemTải
05. Doanh nghiep va hop tac xa.pdf 1693424 Kb XemTải
Nong nghiep.JPG 94449 Kb XemTải