1. Đọc tài liệu tại chỗ:

    * Báo - tạp chí: Mỗi lượt được mượn 3 tên báo – tạp chí và trả lại vị trí cũ sau khi đọc.

    * Sách:

- Thủ tục mượn: Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin trong phiếu ruột sách và để phiếu tại quầy thủ thư;

- Mỗi lượt được mượn 3 quyển;

- Sách bị mất trang hoặc có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư;

- Sách đọc xong phải mang đến quầy thủ thư để làm thủ tục trả.

           

2. Mượn tài liệu về nhà:

- Thủ tục mượn: Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin có trên phiếu mượn;

- Mỗi lượt được mượn 6 quyển trong thời gian 3 tuần. Nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, phải đến gia hạn và được giải quyết trong trường hợp không có người chờ mượn. Mỗi lần gia hạn được 7 ngày và không quá 3 lần;

- Kiểm tra tài liệu trước khi làm thủ tục mượn, nếu phát hiện hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư.