Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 
Bạn đọc có thể tra cứu tài liệu OPAC (tra cứu mục lục trực tuyến) tại website Thư viện: www.lib.hids.hochiminhcity.gov.vn 
 
 
 
Trong những nghiên cứu, đánh giá về nghèo trước đây, phương pháp đo lường phổ biến vẫn là dựa trên tiêu chí thu nhập và chi tiêu, chuẩn nghèo cũng được xác định dựa trên cơ sở chi phí cho những nhu cầu cơ bản của con người. Trên thực tế, cách tiếp cận theo thu nhập này không còn phù hợp với tính đa chiều của nghèo đói bởi có những chỉ tiêu không thể đo lường qua thu nhập và chi tiêu. Phương pháp đo lường nghèo đa chiều sẽ khắc phục được những nhược điểm của phương pháp tiếp cận cũ, đồng thời giải quyết được nhu cầu thực tế mà người nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ thật sự.