CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Thư viện có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng các tài liệu phục vụ nghiên cứu, các tài liệu trong và ngoài nước, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu phát triển;

Xây dựng kế hoạch phát triển, chương trình hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; trình Lãnh đạo Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện;

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện;

Thu thập, lưu trữ và bảo quản các tài liệu của Viện Nghiên cứu phát triển;

Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên kết thư viện Viện Nghiên cứu phát triển với các thư viện trong và ngoài thành phố bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối cơ sở dữ liệu;

Tổ chức, thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến cán bộ, viên chức trong Viện, các nhà khoa học, các cơ quan ban ngành thành phố cũng như các đối tượng khác có quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học;

Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện;

Nghiên cứu tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

Thực hiện báo cáo định kỳ quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Lãnh đạo Viện.​